FANDOM


64 Hanafuda: Tenshi no Yakusoku
64 Hanafuda Tenshi no Yakusoku (JP)
Japanese box art
Developer(s) Altron
Publisher(s) Altron
Platform(s) Nintendo 64 platform icon
Genre(s) Card game
Credits • Gallery • Cheats & Hints • Videos

64 Hanafuda: Tenshi no Yakusoku (64花札 天使の約束) (Rokujūyon Hanafuda Tenshi no Yakusoku) is a hanafuda card game released exclusively for the Nintendo 64 in Japan.