FANDOM


Producer

Shinya Takahashi

Director

Kouichi Kawamoto

Design

Katsuhiko Kanno

Kaori Mishima

Shinya Fujiwara

Yusuke Ota

Ryusei Matsuo

Program

Yuichiro Ito

Shinji Kitahara

Yuki Nishimura

Sound

Kenji Yamamoto

Executive Producer

Satoru Iwata