Fandom

Nintendo

Super Mario Advance 2: Super Mario World/credits

< Super Mario Advance 2: Super Mario World

14,780pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Staff Credits

Director

Hiroyuki Kimura

Map Director

Yasuhisa Yamamura

Supervisor

Takashi Tezuka

Toshihiko Nakago

Program

Yasunari Soejima

Eiji Noto

Kiyoshi Kouda

Keigo Nakanishi

Toshinori Kawai

Yoshifumi Mori

Graphic Design

Emi Tomita

Sound

Yasushi Ida

Taiju Suzuki

Technical Support

Yoshihito Ikebata

Special Thanks

Tadashi Sugiyama

Original SMW Staff

NOA Localization Team

Engineering Debug Team

SRD

Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Cast Call

Also on Fandom

Random Wiki