Fandom

Nintendo

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3/credits

< Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

14,806pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Director

Hiroyuki Kimura

Map Director

Yasuhisa Yamamura

Shigeyuki Asuke

Supervisor

Toshihiko Nakago

Program

Eiji Noto

Kiyoshi Kouda

Kenichi Nishiyama

Keigo Nakanishi

Toshinori Kawai

Hisashi Okada

Graphic Design

Emi Tomita

Sound

Taiju Suzuki

Technical Support

Yoshito Yasuda

Tomohiro Kawase

Localize

NOA Localization Team

Engineering Debug Team

Special Thanks

Kanae Kobata

SRD

Super Mario Club

Original SMB3 Staff

Producer

Takashi Tezuka

Executive Producer

Satoru Iwata

Also on Fandom

Random Wiki