FANDOM


Credits for Tetris Attack. They apply similarly to Yoshi no Panepon, the Japanese version for the Game Boy.

SNES

Program Creators

Main Program/ Opening Program

Shinya Yamamoto

CP Program / System Program

Toshihiro Nishii

Menu Program

Taku Sugioka

Advisor

Toshiyuki Nakamura

Design Creators

Design Director / Graphic Design

Makiko Tsujino

Graphic Design

Yumiko Morisada

Toshitaka Muramatsu

Title Design

Mary Cocoma

Advisors

Takashi Tezuka

Shigefumi Hino

Hisashi Nogami

Yoshiki Haruhana

Youichi Kotabe

Sound Creators

Music Composer/ Sound Program / Sound Effects

Masaya Kuzume

System Program / Sound Effects

Kenichi Nishimaki

Assistant Music Composer

Yuka Tsujiyoko

Original Yoshi Music

Koji Kondo

Voice Samples

Stacey Peterson

Robin Krouse

Phil Sandhop

Kim Jones

Isaac Marshall

Heidi McDonald

Daniel McDonald

Armond Williams

Andrew McDonald

Jenny Parker

Christie Rush

Debbie Sandhop

Special Thanks to

Peter Lewis

Tom Hertzog

Masafumi Sakashita

Fujiko Nomura

Noriyuki Sato

Kimiko Nakamichi

Takanobu Ohashi

Masahiro Nakamori

Kenji Nakajima

Hironobu Suzuki

Naotaka Ohnishi

Mitsuru Matsumoto

Yoshikazu Mori

Hiroya Kuriyama

Osamu Yamauchi

Isamu Kubota

Kousei Kazetou

Kenji Yamada

Hiroki Nishizawa

Kenji Yamafuji

Ryouta Kawade

Hideyuki Monno

Assistant

Ryuji Kuwaki

Translator

Phil Sandhop

Kayomi McDonald

Director

Masao Yamamoto

Hitoshi Yamagami

Toshitaka Muramatsu

Producer

Gumpei Yokoi

Tetris Attack Inspired By

Original Tetris

Produced By

Team Battle Clash

Game Boy

Program Creators

Main Program/ System Program / CG Program

Yoshinori Katsuki

Menu Program/ Story Program

Satoshi Matsumura

Story Program/ Communication Program

Hitoshi Yamagami

Program Adviser

Shinya Yamamoto

Toshihiro Nishii

Design Creators

Design Director / Graphic Design

Ryuichi Nakada

Graphic Design

Takehiko Hosokawa

Panel Design

Ryuji Kuwaki

Title Design

Mary Cocoma

Design Adviser

Takashi Tezuka

Youichi Kotabe

Toshitaka Muramatsu

Makiko Tsujino

Yumiko Morisada

Sound Creators

Music Composer / Sound Program / Sound Effects

Masaru Tajima

Music Composer

Masaya Kuzume

Yuka Tsujiyoko

Original Yoshi Music

Koji Kondo

Special Thanks To

Masafumi Sakashita

Fujiko Nomura

Tomoyoshi Yamane

Yasuo Inoue

Shinya Sano

Noriyuki Sato

Takahiro Harada

Masaru Yamanaka

Kentaro Nishimura

Kimiko Nakamichi

Takanobu Ohashi

Super Mario Club

Translators

Phil Sandhop

Kayomi McDOnald

Director

Hitoshi Yamagami

Producer

Gumpei Yokoi

Tetris Attack

Inspired By

Original Tetris