FANDOM


The game was both developed and published by Nintendo.

Credits

Position Staff
Director Shigeru Miyamoto as S. Miyahon,Takashi Tezuka as Ten Ten
Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Designer Takashi Tezuka as Ten Ten
Programmer Toshihiko Nakago as T. Nakazoo ,Yasunari Soejima as Yachan, I Marui as Marumaru, Kazuaki Morita (uncredited?)
Sound Composer Koji Kondo as Konchan